Dắt xe nặng và phát ra tiếng kêu khó chịu từ bánh sau xe tay ga