Honda SH 350i xuất hiện tại các đại lý và giá bán đầy bất ngờ